Respekt for menneskerettigheter og miljøretlaterte standarder i BMW Group

BMW Group er en av verdens ledende produsenter av premium biler og motorsykler, samt leverandør av ledende tjenester innenfor finans og mobilitet. BMW Group har mer enn 30 produksjonslokasjoner rundt om i verden, i tillegg til et globalt salgsnettverk.
 

Som en del av BMW Group, anerkjenner BMW Norge AS sitt ansvar for å respektere menneskerettigheter og miljørelaterte standarder. Dette gjelder ikke bare i forhold til BMW Norge AS' egne forretningsaktiviteter, men også i forhold til BMW Groups globale leverandørkjede. Vi har identifisert klare ansvarslinjer i selskapet for å sikre effektiv implementering og oppfølging av aktsomhetsvurderingene.  

+ Read more

Hvordan BMW Group og BMW Norge as arbeider for å sikre respekt for menneskerettigheter og miljørrelaterte standarder

Vi har etablert adekvate aktsomhetsvurderinger for å sikre etterlevelse av sosiale og miljørelaterte standarder – både i tilknytning til vår egen virksomhet og salgsnettverk, samt i tilknytning til våre leverandører og forretningspartnere. Vi følger internasjonale anerkjente standarder, inkludert FNs Menneskerettighetserklæring, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt FNs Global Compacts ti prinsipper.


Kravene som følger av disse forpliktelsene for vårt selskap, vår leverandørkjede og andre forretningspartnere er forankret gjennom BMG Groups interne standarder:

Policy statement on respect for human rights
BMW Group code on human rights and working conditions
Joint declaration on human rights and working conditions
BMW Group legal complicance code
BMW Group supplier code of conduct


Du finner de ovennevnte retningslinjene og mer informasjon på BMW Groups hjemmeside ved å klikke her.

+ Read more

BMW Norge AS og Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven krever at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger for å identifisere høyrisikoelementer i egen virksomhet, i leverandørkjeden og I tilknytning til forretningspartnere.
 

For å etterleve åpenhetsloven må slike vurderinger gjøres i henhold til OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. BMW Group har jobbet dedikert med menneskerettigheter og miljørelaterte standarder i leverandørkjeden i mange år.
 

I tillegg til åpenhetsloven er vi forpliktet til å etterleve følgende internasjonale standarder: 
 

  • FNs menneskerettighetserklæring, som omfatter FNs Internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs Internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • ILO-konvensjonen om fundamentale prinsipper og rett til arbeid
  • ILO treparts deklarasjon om prinsipper for multinasjonale selskaper og sosiale retningslinjer og ILO-konvensjon nr. 169
  • OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper
  • FNs Global Compacts ti prinsipper (som BMW Group signerte i 2001).

 

Bærekraftig forretningsvirksomhet er bare mulig dersom dette opprettholdes gjennom hele leverandørkjeden. Vi setter derfor ikke bare høye krav til oss selv, men også til at våre leverandører og forretningspartnere og deres implementering av sosiale- og miljømessige standarder. Vi går i dialog med våre leverandører med utgangspunkt i våre kontrakter og BMW Groups Code of Conduct, og arbeider sammen for at leverandørene skal gjøre fremskritt på området. Nye leverandører blir direkte integrert gjennom våre dokumenter for anskaffelser. Vi forplikter dem også til å sørge for at deres underleverandører og forretningspartnere etterlever menneskerettigheter og miljørelaterte standarder. Til samme tid jobber vi løpende med å forbedre våre prosesser, tiltak og aktiviteter, og bringer også inn eksterne parter for å sikre dette. 

+ Read more

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til hvordan vi etterlever åpenhetsloven, kan du kontakte oss på apenhetsloven@bmw.no.

Les BMW Norge AS' redegjørelse for aktsomhetsvurderinger her.

+ Read more
spinner